RODO - klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str. 1, dalej: „RODO”) informujemy, że:
 1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest ŁAKOĆ Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Warszawska 400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293303 (dalej: „firma Łakoć”).
 2. Inspektorem ochrony danych w firmie Łakoć jest Pan Sławomir Orzechowski, adres e-mail: sorzechowski@lakoc.pl, tel. 33 853 31 20 wewn. 236, adres do korespondencji: Inspektor Danych Osobowych, ŁAKOĆ Sp. z o.o., ul. Warszawska 400, 43-300 Bielsko-Biała.
 3.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu wykonania zawartej przez Państwa z firmą Łakoć umowy dotyczącej sprzedaży towarów lub świadczenia usług oferowanych przez firmę Łakoć, a także wykonania ciążących na firmie Łakoć obowiązków prawnych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji, marketingu bezpośredniego produktów i usług objętych ofertą handlową firmy Łakoć, w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do Państwa potrzeb, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 4. Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym, a ich przetwarzanie obejmuje następujące kategorie Państwa danych osobowych:
  • a) imię i nazwisko,
  • b) adres e-mail,
  • c) adres sklepu lub innego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
  • d) numer telefonu,
  • e) numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których firma Łakoć realizuje zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,
  • producentom towarów objętych ofertą handlową firmy Łakoć,
  • innym podmiotom, od których firma Łakoć nabywa oferowane towary,
  • podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,
  • właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane Państwa dane osobowe,
  • w przypadku, gdy są Państwo członkami sieci franczyzowej lub grupy zakupowej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane także podmiotowi trzeciemu (franczyzodawcy, grupie zakupowej itp.), który wykonuje lub organizuje wykonanie usług w Państwa placówce handlowej na podstawie umów zawartych pomiędzy nim a firmą Łakoć,
  • organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane na potrzeby zawarcia umowy sprzedaży towarów lub umowy świadczenia usług, a także rozliczenia usług z podmiotem trzecim (franczyzodawcą, grupą zakupową itp.) świadczonych w Państwa placówce handlowej na podstawie umów zawartych pomiędzy tym podmiotem a firmą Łakoć, przetwarzane będą przez okres obowiązywania tych umów i czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów, jak również przez czas konieczny z uwagi na ciążące na firmie Łakoć obowiązki wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Z kolei Państwa dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przetwarzane przez okres sprzedaży towarów i usług objętych ofertą handlową firmy Łakoć, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Żądanie realizacji ww. praw mogą Państwo zgłosić na adres e-mail lub na adres do korespondencji Inspektora Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. 3.
 10. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa z firmą Łakoć umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług oferowanych przez firmę Łakoć, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na firmie Łakoć obowiązku prawnego przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona przez Państwa wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi firmie Łakoć informowanie Państwa o nowych ofertach i promocjach.
 11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.